OFFe Kontakter

OFFe Historik

OFFe Syfte och Mål

OFFe Projektorganisation

OFFe Utvecklingsområden

OFFe Arbetsmaterial

Projekt log in

VLM.se

OFFe Startsidan

 

 

LÄRPROCESSTÖD OCH DIGITALA LÄROBJEKT

 

Ett av utvecklingsområdena för OFFe-projektet rör VLM-institutets klassiska fokus; nämligen utvecklandet av IT-stödet för barn- och ungdomsskolan.

Det EU-projekt som initierade VLM-institutet utvecklade första versionen av den utbildningsplattform som i dag säljs som Rexnet. Då, 1999-2002, handlade denna och andra plattformar för skolan om stöd för information och kommunikation. Detta kan, tillsammans med det skoladministrativa systemet, ses som en basnivå på byggandet av ett sammanhållet, rationellt system för den pedagogiska verksamheten.

Under ett par år har nu fokus legat på dokumentation. Olika hjälpmedel för främst upprättande och handhavande av individuella handlingsplaner, IUP, erbjuds på marknaden. En rationell hantering av dessa verktyg förutsätter basnivån.

Nu och framöver ligger fokus på den direkta pedagogiska situationen. Här handlar det bland annat om att ha verktyget som gör det möjligt att i vardagen individualisera undervisningen på ett rationellt sätt, att låta varje elev få möjlighet att påverka formerna för sitt lärande i proportion till just den elevens rådande förmåga, att ha en rationell hantering av de digitala formerna av lärmaterial, lärobjekt, som tillkommer i allt större utsträckning och att ge föräldrar reella möjligheter att få ett grepp om lärprocessen i skolan och sitt eget barns situation och stödbehov.

När denna tredje nivå tillförs de två övriga får vi ett sammanhållet system för skolan som motsvarar det man i en del andra branscher kallar för ett produktionssystem.

Delprojektet lärande arbetar med dessa utmaningar. Det största utvecklingsarbetet ligger på den tredje nivån och dess samspel med de två övriga.

Detta finns grafiskt illustrerat, och kortfattat beskrivet, i en folder som kan hämtas i pdf-format här.

Med utgångspunkt från detta dokument, workshops och djupintervjuer med personer verksamma i skolan, togs under andra halvåret 2006 en kravspecifikation fram på en modul som skulle kunna komplettera de verktyg som redan finns på marknaden. 43 krav formulerades.

I nästa steg involverades lärare i ett arbete som syftade till att finna gränssnittslösningar som uppfyller dessa krav på ett sätt som lärarna uppfattar som rationellt. Exempelvis så har Tunabergsskolan i Uppsala givit några lärare nedsättning i tjänsten för att de skall få ökad tid att arbeta med dessa frågor.

I mars 2006 fanns gränssnittsförslag som stöttade de framtagna 43 kraven utvecklade. En teknisk analys har gjorts som visar att produktionskostnaderna kan hållas låga om man i hög grad kan utnyttja den funktionalitet som redan finns i de underliggande nivåerna.

Medel söks nu för fortsatt utvecklingsarbete.

 

 

Vilken information vill en lärare lämna och få när han/hon lämnar en klass och är på väg in till nästa?

Bilden är från Tunabergsskolan i Uppsala.

 

    PARTNER

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               samt

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Högskolan i Gävle

   Mapaz AB

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

   Pulsen

         I samarbete med

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg