OFFe Kontakter

OFFe Historik

OFFe Syfte och Mål

OFFe Projektorganisation

OFFe Utvecklingsområden

OFFe Arbetsmaterial

Projekt log in

VLM.se

OFFe Startsidan

 

 

E-Validering och Kompetensutveckling inom vård och omsorg

 

Validering

Validering innebär en värdering av kunskaper och färdigheter som en vuxen person skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Regeringens definition lyder: ”Med validering avser regeringen en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella utbildningsväsendet”:

Mål

Målet med den IT - baserade plattformen är att ge individer med reell kompetens inom yrkesområdet vård och omsorg möjligheter att få sina kunskaper och erfarenheter värderade och bekräftade som formell kompetens i form av Skolverkets kursbetyg.

Plattformen skall utvecklas för att så långt som möjligt ge validanden förutsättningar att utifrån sin egen lärstil beskriva sina kunskaper och erfarenheter dvs. såväl skriftligt som muntligt och praktiskt. Möjligheter att få text uppläst samt tal inspelat och ”rättat” skall vara lika självklart som att lösa uppgifter på traditionellt skriftligt sätt. Att arbeta med fallbeskrivningar och bilder, videoinspelade fall, möjlighet att beskriva kunskaper genom att rita, samt att praktiskt få visa hur man arbetar mm. ger större möjligheter att ta tillvara den enskilde individens lärstil och därigenom på ett bättre sätt nå individens reella kunskaper.

IT baserat Validerings- och Kompetensutvecklingsverktyg

Inom ramen för VLM och OFFe projektet planeras och utvecklas nu en ny form för validering med kopplade kompetensutvecklingsinsatser via IT - teknik inom kompetensområdet vård och omsorg. Detta sker genom Mapaz MZ´s validerings- och utbildningsplattform och utgångsläget för valideringen är Yrkeskompetens inom vård och omsorg i förhållande till Omvårdnadsprogrammets kurser och betygskriterier, i första steget kopplat till yrkesområdet äldreomsorg och därmed även till ”Kompetensstegens” övergripande syfte.

Valideringsverktyget utformas i tre delar.

  • Teoretiska test
  • Praktiska test
  • Praktiska bedömningar

Direkt åtkomliga utbildningsdelar kopplas till respektive validerat delmål för att fylla de eventuella behov av kompetensutveckling som finns. Därefter ges betyg i den aktuella kursen.

Testbed

Tre våningar vid Kremlans särskilda boende för äldre i Sandvikens Kommun är plattformen för denna testbed. Vid denna verksamhet finns datorer där personalen inom ramen för sin arbetstid ges möjlighet att testa verktyget i sin helhet och ge feedback till projektutvecklarna för att på bästa sätt nå ett användarvänligt instrument som innehåller relevant frågematerial.

Koppling av valideringsresultat mellan verktygets tre delar för validering

Det IT- baserade verktygets tre valideringsdelar kommer i sin struktur, direkt efter avslutad validering att klart visa validanden resultatet av genomförd validering i form av betyg på samtliga genomförda kursmål. Respektive kursmåls betygsnivå styrs av Skolverkets kursplaner och betygskriterier och skall därmed i sin struktur hantera betygsnivåerna Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd samt Mycket väl godkänd. I de fall något eller några kursmål inte generar ett betyg skall validanden erhålla en individuell kompetensutvecklingsplan för det specifika kursmålet direkt i verktyget.

Verktygets grundstruktur gällande kompetensutvecklingsinsatser

Inom samtliga tre valideringsmetoder skall kompetensutvecklingsinsatser kopplas direkt via plattformen under samtliga delkursmål inom ramen för de olika kursmålen. Detta innebär att den studerande kan genomföra sin individuella kompetensutveckling var och när det passar individen bäst, på arbetsplatsen, i hemmet eller annan plats där Internet finns tillgänglig. Även verktygets kompetensutvecklingsdel skall i sin struktur tillgodose de studerandes olika lärstilar. Handledning skall finnas tillgänglig via IT-teknik under kompetensutvecklingsinsatsen.

Kompetenscentrum

Ett kompetensutvecklingscentrum byggs upp för de testledare som via distansteknik kommer att hantera såväl validering som handledning i kompetensutvecklingsinsatserna. Dessutom kommer verktygets innehåll att ständigt att revideras och uppdateras för att vara aktuellt i förhållande till aktuella styrdokument och verksamheternas föränderlighet.

För att se mer information och tankar om validering klicka här för att se ett bildspel.

 

    PARTNER

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               samt

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Högskolan i Gävle

   Mapaz AB

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

   Pulsen

         I samarbete med

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg